అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, January 5, 2014

సుమతీ శతకం - 106

సరసము విరసము కొఱకే
పరిపూర్ణ సుఖంబు లదిక భాదల కొరహే
పెరుగుట విరుగుట కొఱకే
ధర తగ్గుట హెచ్చు కొఱకే తథ్యము సుమతీ. 

భావం:-
హాస్యము లాడుట విరోధ ము గల్గుటకు,మిక్కిలి సౌఖ్యములనుభవించుట పెక్కు కష్టముల నొందుటకుతిన్నగా పెరుగుట విరుగుట కొఱకు, ధర తగ్గుట యధికమగుటకు-నిజమగు కారణము లగును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...