అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Saturday, January 4, 2014

సుమతీ శతకం - 105

శుభముల నొందని చదువును,
నభినయమును రాగరసము నందని పాటల్
గుభగుభలు లేని కూటమి,
సభ మెచ్చని మాటలెల్ల జప్పన సుమతీ. 

భావం:-
మంగళములు పొందని విద్యయును.అభినయము రాగరసములులేని పాటయును, సందడులులేని రతియును,సభయందు మెచ్చని మాటలును ఇవన్నియును సారము లేనివి. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...