అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, December 29, 2013

సుమతీ శతకం - 99

వరిపంటలేణి యూరును,
దొరయుండని యూరు,తోడు దొరకని తెరువున్,
ధరను బతిలేని గృహమును,
నరయంగా రుద్రభూమి యనదగు సుమతీ. 

భావం:-
వరిపంట లేని యూరును,అదికారియుండని గ్రామమును,తోడు దొరకని మార్గమును,యజమానుడులేని ఇల్లును వల్లకాడుతో సమానము. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...