అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, December 27, 2013

సుమతీ శతకం - 97

లావుగల వానికంటెను
భావింపగ నీతిపరుడు బలవంతుండౌ
గ్రావంబంత గజంబును
మావటివాఁ డెక్కినట్లు మహిలో సుమతీ. 

భావం:-
 కొండ అంతటి ఏనుగును మావటివాడెక్కి లోబఱచు కొనునట్లే,లావుగలిగిన వాడికంటెను,నీతి గల్గినవాఁడు బలవంతుడగును.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...