అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, August 8, 2012

దేశ భక్తి గీతాలు-1-10

                                           దేశ భక్తి గీతాలు

1.వందేమాతరం
  వందేమాతరం
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం
సస్యశ్యామలాం మాతరం వందేమాతరం
శుభ్రజ్యోత్స్న పులకిత యామినీం
ఫుల్ల కుసుమిత ద్రుమదళ శోభినీం
సుహాసినీం సుమధుర భాషిణీం
సుఖదాం వరదాం మాతరం వందేమాతరం ||

సప్త కోటి కంఠ కలకల నివాద కరాలే
త్రిశంత్కోటి భుజై ధృత ఖర కరవాలే
అబలా కైనో మా ఐతో బోలే
బహుబల ధారిణీం నమామి తారిణీం
రిపుదల వారిణీం మాతరం వందేమాతరం ||

తుమి విద్యా తుమి ధర్మ్
తుమి హ్రుది తుమి మర్మ్ త్వాం హి ప్రాణాహ్ శరీరే ||
బాహుతే తుమి మా శక్తి
హ్రుదయే తుమి మా భక్తి
తోమారయి ప్రతిమా జడి మందిరే ||
  వందేమాతరం ||

త్వాం హి దుర్గా దశప్రహరణ ధరిణీం
కమలా కమల-దళ-విహారిణీం
వాణీ విద్యాదాయినీ నమామి త్వాం
నమామి కమలాం అమలాం అతులాం
సుజలాం సుఫలాం మాతరం
వందే మాతరం |
శ్యామలాం, సరళాం, సుస్మితాం, భూషితాం,
ధరణీం భరణీం మాతరం ||
వందే మాతరమ్. వందే మాతరమ్||


2.మా తెనుగు తల్లికి

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు
కడుపులో బంగారు కను చూపులో కరుణ
చిరునవ్వు లో సిరులు దొరలించు మా తల్లి

            గల గలా గోదారి కదలి పోతుంటేను
            బిర బిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
            బంగారు పంటలే పండుతాయి
            మురిపాల ముత్యాలు దొరలు తాయి

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి యుండే దాక

            రుద్రమ్మ భుజ శక్తి
            మల్లమ్మ పతిభక్తి
            తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
            మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగే దాక

నీ ఆటలే ఆడుతాం
నీ పాటలే పాడుతాం

జై తెలుగు తల్లీ! జై తెలుగు తల్లీ! జై తెలుగు తల్లీ!

3.అంతా ఒక్కటే

 అంతా ఒక్కటే మనమంతా ఒక్కటే, ఆంధ్రులమైనా తమిళులమైనా
ఉత్కళులైనా కన్నడులైనా
మరాఠి అయినా గుజరాత్ అయినా
పంజాబ్ అయినా బంగ్లా అయినా - !!అంతా!!

వందనమండీ వందనం
వణక్కమమ్మా వణక్కం
ఎస్సలాం ఎస్సలాం
నమస్కార్ నమస్కార్

భాషలు వేర్వేరయినాగానీ
భావాలన్నీ ఒకటేనోయ్,
దేశాలన్నీ ఒకటే అయితే ద్వేషాలేమీ ఉండవుగా,
బాలప్రపంచం, భావిప్రపంచం
భావిభారత వారసులం !!అంతా!!
                                  - న్యాయపతి రాఘవరావు

 4.భారతీయ వీరులం

భారతీయ వీరులం - భరతమాత బిడ్డలం
భారతీయ వీరులం - భరతమాత బిడ్డలం
మాతృదేశ గౌరవం - కాపాడే ధీరులం
మాతృదేశ గౌరవం - కాపాడే ధీరులం
మాతృదేశ గౌరవం - కాపాడే ధీరులం
శాంతికోరు పాపలం - సమత పెంచు బాలలం
శాంతికోరు పాపలం - సమత పెంచు బాలలం
శాంతికోరు పాపలం - సమత పెంచు బాలలం
మేము భావి పౌరులం - త్యాగధనుల వారసులం
మేము భావి పౌరులం - త్యాగధనుల వారసులం
వేష భాష లేవైనా - మతాచార మేదైనా
వేష భాష లేవైనా - మతాచార మేదైనా
మనం భారతీయులం - ఒకే తల్లి పిల్లలం
మనం భారతీయులం - ఒకే తల్లి పిల్లలం
ప్రపంచాన మన దేశం - ప్రతిభను నిలబెట్టుదాం
మనమంతా సైనికులం - మనం ప్రజాసేవకులం
జాతి స్వేచ్ఛ నపహరించు - శత్రువు నెదిరించుతాం
విజయం సాధించుతాం - జయపతాక నెగరేద్దాం
విజయం సాధించుతాం - జయపతాక నెగరేద్దాం
హిమశైల కిరీటయై - సముద్ర పాదపీఠయై
గంగ, యమున, గోదావరి - కృష్ణవేణి సహితయై
విలసిల్లే భరతమాత - మన తల్లికి జోహార్
భారతీయ వీరులం - భరతమాత బిడ్డలం
భారతీయ వీరులం - భరతమాత బిడ్డలం
                                                   - దాశర
థి
                               
 5.దేశమును ప్రేమించుమన్నా
దేశమును ప్రేమించుమన్నా
      - మంచి అన్నది పెంచుమన్న 

వట్టిమాటలు కట్టిపెట్టోయ్
      - గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయి!
పాడి పంటలు పొంగిపొర్లే
      - దారిలో నువు పాటు పడవోయి
తింది కలిగితే కండ కలదోయి
      - కండ కలవాడేను మనిషోయి
ఈసురోమని మనుషులుంటే
      - దేశ మేగతి బాగుపడునోయి
జల్దుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు
      - దేసి సరుకులు నించవోయి
అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయి
      - దేశి సరుకుల నమ్మవలె నోయి
డబ్బు తేలెనట్టి నరులకు
      - కీర్తి సంపదలబ్బవోయి!
వెనుక చూసిన కార్యమేమోయి
      - మంచి గతముల కొంచమేనోయి
మందగించక ముందు అడుగేయి
      - వెనక పడితే వెనకే నోయి!
పూను స్పర్థను విద్యలందే
      - వైరములు వాణిజ్య మందే
వ్యర్ధ కలహం పెఒచబోకోయి
      - కత్తి వైరం కాల్చవోయి!
దేశాభిమానము నాకు కద్దని
      - వట్టి గొప్పలు చెప్పుకో కోయి
పూని యేదైనాను, నొక మేల్
      - కూర్చి జనులకు చూపవోయి!
ఓర్వ లేమి పిశాచి దేశం
      - మూలుగులు పీల్చేసె నోయి!
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ
      - ఐకమత్యం నేర్చవోయి!
పరుల కలిమికి పార్లి యేడ్చే
      - పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయి
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే
      - నేర్పరికి మేల్ కొల్ల లోయి
సొంత లాభము కొంత మానుకు
      - పొరుగువారికి తోదు పడవోయి
దేసమంటే మట్టి కాదోయి
      - దేశమంటే మనుషులోయి!
చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని
      - దేశస్థు లంతా నదువవలె నోయి
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు
      - మతములన్నీ మెలగవలె నోయి!
మతం వేరైతేను యేమోయి
      - మనము వొకటై మనుషులుంటే
జాతి యన్నది లేచి పెరిగి
      - లోకము న రాణించునోయి!
దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం
      - ప్రేమలను పూలెత్తవలె నోయి
నరుల చమటను తడిసి మూలం
      - ధనం పంటలు పందవలె నోయి!
ఆకులందున అణిగి మణిగి
      - కవిత పలకవలె నోయి
పలుకులను విని దేసమందలి
      - మానములు మొలకెత్త వలెనోయి!

                                       -గురజాడ వెంకట అప్పారావు

 6.నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా
నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా
 మా పాలిట తండ్రీ నీ పిల్లల మే మెల్ల !!నారాయణ!!
మతమన్నది నాకంటికి మసకైతే
మతమన్నది నామనసుకు మబ్బైతే
మతం వద్దు గితం వద్దు మాయామర్మంవద్దు !!నారాయణ!!
ద్వేషాలు రోషాలు తెచ్చేదే మతమైతే
కలహాలు కక్షలు కలిగించేదే గతమైతే
మతం వద్దు గితం వద్దు
మారణ హోమం వద్దు !!నారాయణ!!
మతమన్నది గాంధీజీ హితమైతే
మతమన్నది లోకానికి హితమైతే
హిందువులం ముస్లిములం
అందరము మానవులం,
అందరమూ సోదరులం !!నారాయణ!!

7. పిల్లల్లారా పాపల్లారా

పిల్లల్లారా పాపల్లారా రేపటి భారతపౌరుల్లారా
పెద్దలకే ఒక దారిని చూపే పిన్నల్లారా పిల్లల్లారా
మీ కన్నుల్లో పున్నమి జాబిలి
ఉన్నాడు, ఉన్నాడు పొంచున్నాడు.

మీ మనస్సుల్లో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు.

ఉన్నాడు అతడున్నడు.

భారత మాతకు ముద్దులబిడ్డలు, మీరేలే మీరేలే

అమ్మకు మీపై అంతేలేని ప్రేమలే, పిల్లల్లారా ప్రేమేలే
రేపటి భారత పౌరుల్లారా...

భారత దేశం ఒకటేఇల్లు భారత మాతకు మీరే కళ్లు,

మీరే కళ్లు, మీరే కళ్లు
జాతిపతాకం పైకెగరేసి
జాతి గౌరవం కాపాడండి బడిలోబయటా అంతా కలిసి
భారతీయులై మెలగండి కన్యాకుమారికి కాశ్మీరానికి
అన్యోన్యతను పెంచండి వీడని బంధం వేయండి. పిల్లల్లారా!!
                                                           - దాశరథి

8. తల్లీభారతి

తల్లీ భారతి వందనం - తల్లీ భారతి వందనం
నీ ఇల్లే మా నందనం - మేమంతా నీ పిల్లలము
నీ చల్లని ఒదిలో మల్లెలము - తల్లిదండ్రులను గురువులను
ఎల్లవేళల కొలిచెదమమ్మా - తల్లిదండ్రులను గురువులను
ఎల్లవేళల కొలిచెదమమ్మా - చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా - చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా - కులమత భేదం మరచెదము
కలతలు మాని మెలగెదము - కులమత భేదం మరచెదము
కలతలు మాని మెలగెదము - మానవులంతా సమానులంటూ
మమతను సమతను పెంచెదము - తెలుగు జాతికీ అభ్యుదయం
నవభారతికే నవోదయం - తెలుగు జాతికీ అభ్యుదయం
నవభారతికే నవోదయం - భావిపౌరులం మనం మనం
భారత జనులకు జయం జయం - భావిపౌరులం మనం మనం

                                                                         - దాశరథి

9. వీరగంధము
వీరగంధము దెచ్చినారము
వీరుడెవ్వడో తెలుపండీ!
పూసి పోదుము మెడను వైతుము
పూలదండలు భక్తితో!!

తెలుగు బావుట కన్ను చెదరగ

కొండవీటను నెగిరినప్పుడు
తెలుగువారల కత్తిదెబ్బలు
గండికోటను కాచినప్పుడు

తెలుగువారల వేడి నెత్తురు

తుంగభద్రను గలిసినప్పుదు
దూరమందున నున్న సహ్యజ
కత్తి నెత్తురు కడిగి నప్పుడు

ఇట్టి సందియమెన్నడేనియు

బుట్టలేదు రవంతయున్;
ఇట్టి ప్రశ్నల నడుగువారలు
లేకపోయిరి సుంతయున్.

నదుముగట్టిన తెలుగు బాలుడు

వెనుక తిరుగండెన్నడున్,
బాసయుచ్చిన తెలుగు బాలుడు
పా¬ఋఇపోవం డెన్నడున్.

ఇదిగో! యున్నది వీరగంధము

మై నలందుము మైనలందుము;
శాంతిపర్వము జదువవచ్చును
శాంతి సమరంబైన పిమ్మట

తెలుగునాటిని వీరమాతను

జేసి మాత్రము తిరిగి రమ్మిక,
పలుతుపాకులు పలు ఫిరంగులు
దారి కడ్డము రాకతప్పవు

వీరగంధము దెచ్చినారము

వీరుడెవ్వడొ తెల్పుడీ!
పూసిపోదుము మెడను వైతుము
పూలదండలు భక్తితో!!

'కవిరాజు ' త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి


 10.జయ జయ జయ ప్రియ భారత

 జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ సశ్యామల సు శ్యామచలా చేలాంచల
జయ వసంత కుసుమలతా చరిత లలిత చూర్ణ కుంతల
జయ వసంత కుసుమలతా చరిత లలిత చూర్ణ కుంతల
జయ మదీయ హృదయాశ్రయ లాక్షారుణ పద యుగళా
జయ మదీయ హృదయాశ్రయ లాక్షారుణ పద యుగళా
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ
జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ
జయ గాయక వైతాళిక గళ విశాల పద విహరణ
జయ గాయక వైతాళిక గళ విశాల పద విహరణ
జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ
జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
దివ్య ధాత్రి దివ్య ధాత్రి

2 comments:

  1. మాకు చిక్కనివి,అతి చిక్కనివి,మరియు అతి చక్కనివి ఐన దేశ భక్తి గీతాలు వేళకు అందజేసిన పరాక్రి జయ గారికి ధన్యవాద సహస్రాలు.

    ReplyDelete
  2. ఇకపై అనేక దేశ భక్తి గేయములు (100)ఆగష్టు 14 తే.ది వరకు ప్రచురింపబడును.

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...