అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, August 24, 2014

తెలుగు సామెతలు - అతెలుగు సామెతలు - "అ"
అఆలు రావు గాని అగ్రతాంబూలం నాకే అన్నాడంట
అక్క మనదైతే బావ మనవాడా?
అక్కర ఉన్నంతవరకు ఆదినారాయణ, అక్కర తీరేక గూదనారాయణ
అగడ్తలో పడ్డ పిల్లికి అదే వైకుంఠం
అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లు
అగ్రహారాలన్నీ పోతే పోయాయి గానీ, ఆక్టు బాగా తెలిసిందన్నాడు
అచట పుట్టిన చిగురుకొమ్మైన చేవ
అటునుండి నరుక్కు రా
అడకత్తెరలో పోకచెక్క
అడగందే అమ్మ అయినా పెట్టదు
అడవిలో పెళ్ళికి జంతువులే పురోహితులు
అడిగేవాడికి చేప్పేవాడు లోకువ
అడుక్కుతినేవాడికి అర్ధరాజ్యమిచ్చినా అడుక్కుతినేచిప్ప కడుక్కుదాచుకున్నడట
అడుక్కునేవాడికి అరవైఆరు కూరలు
అడుక్కునేవాడిదగ్గర గీక్కునేవాడు
అడుక్కున్నమ్మకు అరవై కూరలట, వండుకున్నమ్మకు ఒకటే కూరట
అడుసు తొక్కనేల కాలు కడగనేల
అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కానీ గడ్డాల నాడు కాదు
అతగాడే ఉంటే మంగలెందుకు
అతని కంటే ఘనుడు ఆచంట మల్లన్న 
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...