అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, January 6, 2014

సుమతీ శతకం - 107

సిరిదా వచ్చిన వచ్చును
సలిలతముగ నారికేళ సలిలము భంగిన్
సిరిదాఁబోయిన బోవును
కరి మ్రింగిన వెలగపండు కరిణిని సుమతీ. 

భావం:-
సంపద కలుగునపుడు కొబ్బరికాయలోనికి నీరువచ్చు విధముగానే రమ్యముగా కలుగును.సంపదపోవునపుడు ఏనుగు మ్రింగిన వెలగ పండులోని గుజ్జు మాయమగు విధముగానే మాయమయిపోవును. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...