అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, January 3, 2014

సుమతీ శతకం - 104

వేసరపు జాతి గానీ
వీసముఁదా చేయనట్టి వ్యర్థుడు గానీ
దాడి కొడుకైన గానీ
కాసులు గలవాఁడె రాజు గదరా సుమతీ. 

భావం:-
నీచజాతివడైనను,కొంచమైనను చేయజాలమని నిష్ప్రయోజకుడైనను,దాసీపుత్రుడైనను-ధనముగలవాడే యధిపతి. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...