అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, January 2, 2014

సుమతీ శతకం - 103

వెలయాలు సేయు బానలు
వెలయఁగ నగసాలి పొందు,వెలముల చెలిమిన్,
గలలోనఁ గన్న కలిమియు,
విలసితముగ నమ్మరాదు వినరా సుమతీ. 

భావం:-
వేశ్యా ప్రమాణములును,విశ్వ బ్రాహ్మణుని స్నేహమును,వెలమదొరల జతయు,కలలో చూచిన సంపదయు స్పష్టముగా నమ్మరాదు. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...