అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, January 1, 2014

సుమతీ శతకం - 102

వెలయాలి వలనిఁ గూరిమి
గలుఁగదు మఱీఁ గలిఁగెనేనిఁ కడతేరదుగాఁ
బలువురు నడచెడు తెరవునఁ
బులు మొలవదు మొలచెనేనిఁబొద్లదు సుమతీ. 

భావం:-
నలుగురూ నడిచేదారిలో గడ్డి మొలవనే మొలవదు.ఒకవేళ మొలిచినా అది సమృద్దిని చెందదు.అలాగుననే వేశ్య ప్రేమించదు.ప్రేమించినా అది చివరి దాకా నిలువదు.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...