అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Thursday, December 26, 2013

సుమతీ శతకం - 96

రూపించి పలికి బొకకు,
ప్రాపగు చుట్టంబు కెగ్గు పలుకకు మదిలో
గోపించు రాజుఁ గొల్వకు
పాపపు దేశంబు సొరకు,పదిలము సుమతీ. 

భావం:-
 రూఢి చేసి మాట్లాడినతరువాత అబద్దమాడకుము.సహాయముగా నుండు బంధువులకు కీడు చేయకుము.కోపించే రాజును సేవింపకుము.పాపాత్ములుండెడి దేశమునకు వెళ్ళకుము.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...