అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Tuesday, December 24, 2013

సుమతీ శతకం - 94

మేలెంచని మాలిన్యుని,
మాలను,నగసాలెవాని,మంగలిహితుగా
నేలిన నరపతి రాజ్యము
నేల గలసిపోవుగాని నెగడుదు సుమతీ. 

భావం:-
ఉపకారము తలపోయని పాపాత్ముని, మాలను,కంసాలిని,మంగలిని-వీరలను స్నేహితులుగా జేసుకొన్న రాజుయొక్క రాజ్యము నశించునేగాని వృద్ది పొందదు. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...