అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Monday, December 23, 2013

సుమతీ శతకం - 93

మది నొకని వలచియుండగ,
మదిచెడి యొక కౄరత్రుగన్
బొది జిలుక పిల్లి పట్టిన
జదువునె యా పంజరమున జగతిని సుమతీ.

భావం:-
పిల్లిని పంజరములో పెట్టిన,పంజరము మధ్యనున్న చిలుక మాట్లాడునా?అట్లే మనసునందొకని ప్రేమించిన స్త్రీ మరియొక విటుడెంత బ్రతిమాలినను ప్రేమించదు.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...