అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Wednesday, August 8, 2012

దేశ భక్తి గీతాలు-11-20

                                                     దేశ భక్తి గీతాలు

11. జై అందామంతా

వెలుగన్నదే రాని రాతిరుందా
ముగిసేది కాదన్న కలత ఉందా
కరి మబ్బు జల్లు పడి కరిగిపోదా
ఆశలకు అదుపంటు లేదు కదా...
జై అందామంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే..
జై అందామంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే...
కాలం మారిపోయే మన కథలే మారిపోయే
కష్టాలన్ని కరిగేనన్న నమ్మకం వచ్చిందోయ్
కాలం మారిపోయే మన కథలే మారిపోయే
కష్టాలన్ని కరిగేనన్న నమ్మకం వచ్చిందోయ్
జై అందామంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే...
చేతికిలా ఇలా ఇలా ఇలా...చంద్రుడందేనులే
జుంజుం జుంజుం జుంజుం. జుం జుంజుంజుం జుంజుం
ఇంక ఇలా ఇలా ఇలా ఇలా...నవ్వు చిందేనులే
తరుణం పోనీ చూద్దాం మనదయ్యే లోకం కొద్దాం
అరె ఇంకా కొంచెం పైపైకెళితే మనదే నీలాకాశం
పంతం పోనీ చూద్దాం మనదయ్యే లోకం కొద్దాం
అరె ఇంకా కొంచెం పైపైకెళితే మనదేలే నీలాకాశం
వన్నె చిన్నెల చిలకా...వన్నె చిన్నెల చిలకా
అవకాశం వచ్చెనమ్మ వెళ్ళి అందుకో
అమ్మ అందాల చిట్టెమ్మా...అమ్మా అందాల చిట్టెమ్మా
నీ జన్మాభూమి ఒడి చేరి ఆడుకో
జై అందామంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే...
జై అందామంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే...
కాలం మారిపోయే మన కథలే మారిపోయే
కష్టాలన్ని కరిగేనన్న నమ్మకం వచ్చిందోయ్
కాలం మారిపోయే మన కథలే మారిపోయే
కష్టాలన్ని కరిగేనన్న నమ్మకం వచ్చిందోయ్
కష్టాలన్ని కరిగేనన్న నమ్మకం వచ్చిందోయ్
గతపంజరాల శతబంధనాలు వీడి
మోసం ద్వేషం దోషంలేని దేశం నిర్మిద్దాము
గతపంజరాల శతబంధనాలు వీడి
మోసం ద్వేషం దోషంలేని దేశం నిర్మిద్దాము
స్వేచ్ఛ దొరికే మనకు ఇక మనసుపై మంచు పొరలు ఎందుకు
స్వేచ్ఛ దొరికే మనకు ఇక మనసుపై మంచు పొరలు ఎందుకు
జై అందాం అంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
జై అందాం అంతా ఒకటై ఇక ఇటుపై రాజ్యం మనదే
స్వాతంత్ర్యం తెచ్చే ఉదయం వచ్చే దాస్యం తుడిచి పెట్టెలే...ఏ...
అంబరంలో వాసంతం ఎటుదాక్కున్నా పిలిపిద్దాం
పిలిపిద్దాం పిలిపిద్దాం పిలిపిద్దాం పిలిపిద్దాం
మంచిని పూలుగ పూయిద్దాం మనిషిని మనిషిగ బ్రతిగిద్దాం
బ్రతిగిద్దాం బ్రతిగిద్దాం బ్రతిగిద్దాం బ్రతిగిద్దాం
అంబరంలో వాసంతం ఎటుదాక్కున్నా పిలిపిద్దాం
మంచిని పూలుగ పూయిద్దాం మనిషిని మనిషిగ బ్రతిగిద్దాం
లోకం మొత్తం కరిగిద్దాం సౌఖ్యం చిగురులు తొడిగిద్దాం
వాడా వాడా వెలిగిద్దాం వాడని వనమై వికసిద్దాం
వాడా వాడా వెలిగిద్దాం వాడని వనమై వికసిద్దాం
విశ్వాన్నేలే విజయదీతరం రెప రెపమంటూ ఎగరదాం
మేధస్వరమై వందేమాతరం బంగరు భవితను పిలవగా...

 12.ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా
ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరెదురైనా
పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని
నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవము
రాయప్రోలన్నాడు ఆనాడు అది మరిచిపోవద్దు ఏనాడు
పుట్టింది నీ మట్టిలో సీత
రూపు కట్టింది దివ్య భగద్గీత
వేదాలు వెలసిన ధరణి రా
వేదాలు వెలసిన ధరణి రా
ఓంకార నాదాలు పలికిన అవని రా
ఎన్నెన్నో దేశాలు కన్ను తెరవని నాడు
వికసించె మన నేల విఙ్ఞాన కిరణాలు
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా
ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరెదురైనా
పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని
నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవము
వెన్నెలది ఏ మతము రా
కోకిలది ఏ కులము రా
గాలికి ఏ భాష ఉంది రా
నీతికి ఏ ప్రాంతముంది రా
గాలికీ నీటికీ లేవు భేదాలు
మనుషుల్లో ఎందుకీ తగాదాలు కులమత విభేదాలు
ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా
ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరెదురైనా
పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని
నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవము
గౌతమ బుద్ధుని బోధలు మరవద్దు
గాంధీ చూపిన మార్గం విడవద్దు
గౌతమ బుద్ధుని బోధలు మరవద్దు
గాంధీ చూపిన మార్గం విడవద్దు
దేశాల చీకట్లు తొలగించు
స్నేహ దీపాలు ఇంటింటా వెలిగించు
ఐకమత్యమే జాతికి శ్రీరామ రక్ష
అందుకే నిరంతరం సాగాలి దీక్ష...
అందుకే నిరంతరం సాగాలి దీక్ష...

13.గాంధీ పుట్టిన దేశం

గాంధీ పుట్టిన దేశం
రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
గాంధీ పుట్టిన దేశం
రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
రఘుపతి రాఘవ రాజారాం
పతితపావన సీతారాం
ఈశ్వర అల్లా తేరేనాం
సబకోసన్మతి దే భగవాన్
భేదాలన్నీ మరచి మోసం ద్వేషం విడచి
భేదాలన్నీ మరచి మోసం ద్వేషం విడచి
మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలి
ఏనాడూ నీతికి నిలవాలి
మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలి
ఏనాడూ నీతికి నిలవాలి
బాపూ ఈ కమ్మని వరమే మాకివ్వు
అవినీతిని గెలిచే బలమివ్వు
అవినీతిని గెలిచే బలమివ్వు
గాంధీ పుట్టిన దేశం
రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
రఘుపతి రాఘవ రాజారాం
పతితపావన సీతారాం
ఈశ్వర అల్లా తేరేనాం
సబకోసన్మతి దే భగవాన్
ప్రజలకు శాంతి సౌఖ్యం కలిగించే దేశమే దేశం
ప్రజలకు శాంతి సౌఖ్యం కలిగించే దేశమే దేశం
బానిసభావం విడనాడి ఏజాతి నిలుచునో అది జాతి
బానిసభావం విడనాడి ఏజాతి నిలుచునో అది జాతి
బాపూ నీ చల్లని దీవెన మాకివ్వు
నీ బాటను నడిచే బలమివ్వు
నీ బాటను నడిచే బలమివ్వు
గాంధీ పుట్టిన దేశం
రఘురాముడు ఏలిన రాజ్యం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
ఇది సమతకు మమతకు సంకేతం
రఘుపతి రాఘవ రాజారాం
పతితపావన సీతారాం
ఈశ్వర అల్లా తేరేనాం
సబకోసన్మతి దే భగవాన్
రఘుపతి రాఘవ రాజారాం
పతితపావన సీతారాం

14. వీర భారతీయ పౌరుల్లారా..ఆ..ఆ..ఆ..

 వీర భారతీయ పౌరుల్లారా..ఆ..ఆ..ఆ..
దేశమాత పిలుపు వినలేరా..ఆ..ఆ..ఆ..
హిమాలయంలో మంటలు రేగి ప్రమాద సమయం వచ్చింది
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
అంతా స్నేహితులనుకున్నాము అందరి మేలు ఆశించాము
అందరి మేలు ఆశించాము
పరుల మంచికై నమ్మకముంచి పగటి కలలలో జీవించాము
నేటికి కలిగెను కనువిప్పు ముంచుకు వచ్చెను పెనుముప్పు
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
వీరమాతలారా సుతులకు చంధన గంధం పూయండి
చంధన గంధం పూయండి
వీర వనితలారా పతులకు కుంకుమ తిలకం తీరచండి
కుంకుమ తిలకం తీరచండి
నెత్తురు జంకే యువకుల్లారా కత్తులు దూసి దుకండి
బానిసతనమున బ్రతికే కన్నా చావే మేలని తలచండి
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
మనమంతా ఒక జాతి సమైక్యమే మన నీతి
మనమంతా ఒక జాతి సమైక్యమే మన నీతి
కులమేదైనా మతమేదైనా వేషం భాష వేరే అయినా
జనమొకటే అని చాటండి
ధర్మ దీక్షయే మన కవచం తప్పక మనదే ఘన విజయం
స్వతంత్ర భారత యోధుల్లారా సవాలెదుర్కొని కదలండి
సవాలెదుర్కొని కదలండి
భరతమాత పరువు నిల్పగా..ఆ..ఆ..ఆ..
భరతవీర ప్రతిన దాల్చరా..ఆ..ఆ..ఆ..
జయపతాక చేతబూనరా..ఆ..ఆ..ఆ..
సమర విజయ శంఖమూదరా..ఆ..ఆ..ఆ..
సమర విజయ శంఖమూదరా...

15. నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం
 నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
సత్యం కోసం సతినే అమ్మిన్నదెవరు - హరిశ్చంద్రుడు
తండ్రిమాటకై కానలకేగినదెవరు - శ్రీరామచంద్రుడు
అన్న సేవకే అంకితమైనదెవరన్నా - లక్ష్మన్న
పతియే దైవమని తరించింపోయినదెవరమ్మ - సీతమ్మ
ఆ పుణ్యమూర్తులు చూపినమార్గం అనుసరించుటే ధర్మం
అనుసరించుటే నీ ధర్మం
నీ ధర్మం మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
చాపకూడుతో సమతను నేర్పెను నాటి పలనాటి బ్రహ్మన్న
మేడిపండులా మెరిసే సంగం గుట్టువిప్పెను వేమన్న
వితంతుల విధి వ్రాతలు మార్చి బ్రతుకులు పండించె కందుకూరి
తెలుగు భారతిని ప్రజలభాషలో తీరిచిదిద్దెను గురజాడ
ఆ సంస్కర్తల ఆశయరంగం నీవు నిలిచిన సంఘం
నీవు నిలిచిన ఈ సంఘం
నీ సంఘం మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
స్వతంత్రభారత రధసారధియై సమరాన దూకె నేతాజి
సత్యాగ్రహమే సాధనమ్ముగా స్వరాజ్యమే తెచ్చె బాపూజి
గుండెకెదురుగా గుండె నిలిపెను ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి
తెలుగువారికొక రాష్ట్రం కోరి ఆహుతి ఆయెను అమరజీవి
ఆ దేశభక్తులు వెలసిన దేశం నీవు పుట్టిన భారతదేశం
నీవు పుట్టిన ఈ దేశం
నీ ధర్మం నీ సంఘం నీ దేశం నువు మరవద్దు
జాతిని నడిపి నీతిని నిలిపిన మహనీయులనే మరవద్దు
మహనీయులనే మరవద్దు

16. దేశం మనదే తేజం మనదే

దేశం మనదే తేజం మనదే
ఎగురుతున్న జెండా మనదే
నీతి మనదే జాతి మనదే
ప్రజల అండదండా మనదే
అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో
ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
భరతమాతకొకటేలేరా
ఎన్ని బేధాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా
దేశమంటే ఏకమౌతాం అంతా ఈ వేళ
వందేమాతరం అంటామందరం
వందేమాతరం అంటామందరం
దేశం మనదే తేజం మనదే
ఎగురుతున్న జెండా మనదే
నీతీ మనదే జాతీ మనదే
ప్రజల అండదండా మనదే
అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో
ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో
ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా
భరతమాతకొకటేలేరా
రాజులు అయినా పేదలు అయినా
భరతమాత సుతులేలేరా
ఎన్ని దేశాలున్నా మాకెన్ని దోషాలున్నా
దేశమంటే ప్రాణమిస్తాం అంతా ఈవేళ
వందేమాతరం అంటామందరం
వందేమాతరం ఓ... అంటామందరం
వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం
వందేమాతరం వందేమాతరం

17.భారత మాతా భగవద్గీత

భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
హిమగిరి శోభలే సిగలో మల్లెలుగా
కుంకుమ రేఖలే కాశ్మీరాలుగా
కనులకు ఆ సొగసెంతో
చాల్ చాల్లే ఈ వేషం ఆవేశం
తెలిసెను నీ లయలెన్నో
ఏం తెలిసి ఈ అలుసు నా మనసు
గృహమొక దేశమైతే మధు మధురం కాపురం
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
గంగా సంగమం యమునకు ఆగునా
జెండా వందనం జాతికి దీవెన
జనగణ మానసగీతం
గోదారై వేదాలే వల్లించే
నవరస కన్నడ రాగం
కావేరై వాగ్దేయం పాడించే
శృతిలయలే మనమైతే ఇక మనదే ఈ తరం
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
భారత మాతా భగవద్గీత
మమతా సమతా మంగళ చరిత
మధురమైన సుస్వరం
ఇది మరిచిపోదు మా తరం
అది వందేమాతరం...
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే
వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం వందే

18.I Love India... I Love India...

I Love India... I Love India...
జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతౄభూమికి మంగళం మాతరం
మగువ శిరస్సున మణులు పొదిగెను హిమగిరి
కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

గంగ యమునలు సంగమించిన గానమో
కూచిపూడికి కులుకు నేర్పిన నాట్యమో
అజంతాల... ఖజురహోల...
సంపదలతో సొంపులొలికే భారతి జయహో
మంగళం మాతరం

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
తాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం
కౄష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం
వివిద జాతుల వివిద మతముల
ఎదలు మీటిన ఏక తాళపు భారతి జయహో
మంగళం మాతరం

I Love India... I Love India...
I Love India... I Love India...

జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం
మమతలెరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం
వందే మాతరం

19.rss ప్రార్థన    
            
1. నమస్తే సదా వత్సలే మాతృభూమే
      త్వయా హిందుభూమే సుఖవ్ వర్ధితోహం
      మహామఙ్గలే పుణ్యభూమే త్వదర్థే
      పతత్వేష కాయో నమస్తే నమస్తే ||

2. ప్రభో శక్తిమన్ హిందు రాష్ట్రాఙ్గభూతా
                ఇమే సాదరన్ త్వాన్ నమామో వయం
      త్వదీయాయ కార్యాయ బధ్దా కటీయం
                శుభామాశిషన్ దేహి తత్పూర్తయే
      అజయ్యాఞచ విశ్వస్య దేహీశ శక్తిం
                సుశీలన్ జగద్  యేన నమ్రం భవేత్
      శ్రుతచైవ యత్ కణ్టకాకీర్ణ మార్గం
                స్వయం స్వీకృతం నస్ సుగ కారయేత్

3. సముత్కర్ష నిస్ శ్రేయ సస్యైక ముగ్రం
              పరం సాధనన్ నామ వీర వ్రతం
     తదంతస్ స్ఫురత్వక్షయా ధ్యేయనిష్ఠా
               హృదంతః ప్రజాగర్తు తీవ్రానిశం
     విజేత్రీ చ నస్ సంహతా కార్యశక్తిర్
               విధాయాస్య ధర్మస్య సంరక్షణం
     పరవ్ వైభవన్ నేతు మేతత్ స్వరాష్ట్రం
               సమర్థా భవత్వాశిశాతే భృశం
                                    ||భారత్ మాతా కీ జయ్||

20.హిందువులం హిందువులం

 హిందువులం హిందువులం - హిందుజాతి వారసులం
హిందు ధర్మ రక్షకులం - హిందు రాష్ట్ర సాధకులం
స్ఫూర్తి శంఖ నాదకులం ప్రణవ ఫణవ వాదకులం
ప్రియ వంశీ నాదములం ధర్మానక ధ్వానములం ||హిందువులం||
ఇంద్రధనూ వర్ణములం సింధు త్రయ వీచికలం
తీవ్ర భాను తేజములం శరత్ చంద్ర కిరణములం ||హిందువులం||
రామ ధనుర్బాణములం శివ గణముల శూలములం
చక్రి చేతి చక్రములం భరతమాత సైనికులం ||హిందువులం||
సర్వజన ప్రేమికులం భగావాధ్వజ వాహకులం
విశ్వశాంతి కాముకులం వేద ధర్మ ఘోషకులం  ||హిందువులం||

1 comment:

  1. నేను చిన్నప్పుడు RSS శాఖకు వెళ్ళేవాడిని.అక్కడి ప్రార్ధనా గీతం చివరగా నేను కూడా చెప్పేవాణ్ణి.కార్తీక పౌర్ణిమకు ఖొజాగరి,రాఖీ పండగా ఘనంగా చేసేవారు.అవన్నీ నేడు ఆ ప్రార్ధనా శ్లోకాలను నేడు అందించారు. పరాక్రి జయగారలకు ధన్యవాదాలు.

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...