అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Friday, July 20, 2012

కావ్యమాల2 - పెనుమెచ్చ సత్యనారాయణరాజు

      కావ్యమాల 1 - పెనుమెచ్చ  సత్యనారాయణరాజు
   పరాక్రి పదనిసలు     పరాక్రి పదనిసలు  


 


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...