అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, June 17, 2012

శ్రీ శ్రీ - సిరిసిరిమువ్వలుశ్రీ శ్రీ - సిరిసిరిమువ్వలు

అందంగా, మధురస ని 
ష్యందంగా, పఠితృ హృదయ సంస్పందంగా 
కందాలొక వంద రచిం 
చిందికి మనసయ్యె నాకు సిరిసిరిమువ్వా 

పెదబాలశిక్ష చదివీ 
చదవడమే తడవుగాగ సాహిత్య విశా 
రదులయినట్లుగ భావిం
చెదరు గదా కొంతమంది ................ 

బండెడు చెత్తను ఛంద 
శ్చండముగా పోగుచేసి స్వారస్యము చూ 
డండని కోతలు కోస్తే
చెండాడెద నట్టి వారి ............... 

పూర్వుల వలె వ్రాస్తేనే
సర్వత్రా మంచిదనుచు స్వాతంత్ర్య శిఖిన్
ఖర్వమొనరింప గుండెయొ
చెర్వో నే చెప్పలేను .................... 

శుష్కచ్చాందస కవిజన
ముష్కరులకు సొంటిపిక్క, మూర్థమ్మున కా
యుష్కర్మము, తదుపరి శో
చిష్కేశున కప్పగింత ................. 

గొర్రెల మందగ వేలం 
వెర్రిగ ఉద్రిక్త భావ వివశులయి జనుల్ 
కిర్రెక్కి పోయినప్పుడు 
చిర్రెత్తుకు వచ్చు నాకు ................. 

హిప్పోపొటామసొక్క బి
షప్పునుగని యడిగె నిట్టు, "స్వామీ! మీరె 
ల్లప్పుడు చెప్పిందాన్నే 
చెప్పడమెంచేత?" ననుచు ................ 

భాషకొక స్థాయి నిచ్చే 
ప్రాసలు యతు లలంకృతులు వ్యాకృతులయ్యో 
పై సొగసు పూతకైతే 
చేసేదేమున్నదింక ...................... 

విప్రుల వాక్యం ముందట
అప్రాచ్యుల ధిక్కరింపు లాగవనుచు వే
దప్రామణ్యము గా రా 
యప్రోలు వచించు మాట సార్ధకమ జరూ! 

వెళ్ళిరి దొరలనుకుంటే 
కోళ్ళుతినే వళ్ళ బదులు గొర్రెల్నితినే 
వాళ్ళోచ్చినట్లు కాంగ్రెస్ 
కుళ్ళాయిల వాళ్ళ వల్ల ఘోరాలు జరూ!  

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...